Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/77

此页尚未校对


  取馬坊為名北至鄜州一百五十里中部縣郭下本漢翟道縣之地後秦姚興於今縣南置中部縣

  後魏文帝移入杏城後周改為内部屬鄜州武德二年置坊州改為中部寰宇記姚興於今理南十

  八里置中部郡後魏太武改為縣文帝大統九年縣移理杏城隋開皇九年避廟諱改曰内部大業

  三年自杏城移於今理元統志至元二年坊州廢縣屬鄜州延安府志有坊州城今在縣西南又南

  城在縣南四里又故城在縣西南十里又上城在縣東北一百八十步宜君故城

  宜君縣西南元和志縣東北至坊州一百里前秦苻堅於祋祤故城置宜君䕶軍後魏太武改為宜

  君縣文帝大統五年又移於今華原縣北貞觀十七年廢二十年置玉華宫仍於宫所置宜君縣屬

  雍州永徽二年與宫同廢龍朔三年坊州刺史竇師倫奏再置九域志縣在坊州西南五十五里

  按宜君縣移治諸志未詳何時但元和志云玉華宫在縣北四里寰宇記云宫在縣西四十里移治

  當在五代時也昇平舊縣在宜君縣西北唐置屬坊州寰宇記縣在州西九十里唐天寳