Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/80

此页尚未校对


  午嶺西北通保安凡二百里皆深谷峻嶺為一方險要馬欄鎮巡司在宜君縣西南

  一百二十里 本嘉慶十八年王家角鎮在州西一百四十里 本朝嘉慶二十一

  年移州判駐此屯磨鎮在州南五十里又交道鎮在州東二十里張村鎮在州西七

  十里又隆益鎮在川西一百三十里樂生鎮在洛川縣東五十里又上基鎮在縣東七十里

  北谷鎮在中部縣東六十里保安鎮在中部縣西一百三十里又孟家鎮在縣西一

  百五十里蘆保鎮在縣西一百七十里隆坊鎮在縣西北四十里唐牧廏所也又有雙柳鎮在縣西

  五十里今廢五里鎮在宜君縣東七十里又雷遠鎮在縣東八十里突泉鎮在縣東南三

  十里杏頭鎮在縣西八十里一名七里鎮石梯鎮在縣西一百二十里偏橋鎮在縣北三十里

  平鎮在宜君縣西北三十五里九域志縣有昇平北拓二鎮昇平即故縣也又金志縣有王華

  鎮即故宫也黄龍堡在洛川縣東南一百二十里黄龍山有城周二里有竒明初置鄜城