Page:Sibu Congkan Xubian190-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-092.djvu/122

此页尚未校对


  河右祖厲水流其下雪山在靖遠縣東北一百二十里山勢高聳積雪不消其南二十里曰分

  水嶺與雪山相連又尖山在縣北一百三十里皆西距黃河韋精山在靖遠縣東北一百

  三十里東連雪山西臨黄河河自上垂流數十丈轉折而東入寕夏界鳳凰山在河州東

  十二里山形如鳳棃子山在河州東五十里多生酸棃其東即洮河渡金劒山

  在河州東南隋書地理志大夏縣有金鈕山元和志金劒山在大夏縣西二十里蓋即金鈕也

  脊山在河州南二十里又喬家山在州南六十里白石山在河州西南應劭曰白石

  縣有白石山在東水經注灕水逕白石山北 按此又與狄道臯蘭之白石山各别或曰即今雪山

  石門山在河州西南水經注灕水東北逕石門口山高險絶對崖若門故峽以此名疑

  即臯蘭山門也漢元狩二年霍去病出隴西至臯蘭漢書音義曰臯蘭在白石縣塞外河名也孟康

  曰山關名也今是山去河不遠故論者疑在河山之間矣元和志石門山在鳳林縣東北二十八里