Page:Sibu Congkan Xubian190-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-092.djvu/19

此页尚未校对


   安永晉大夏武威漢中為河州孰煌晉昌西域都護戊己校尉玉門大護軍三郡三營為沙州張天

   錫又别置臨松郡是後秦涼二州之地相繼割據分為西

   秦五涼張軌為前涼都姑臧始晉永寕元年至太元元年地入苻秦呂光為後涼亦都姑臧

   太元十年隆安二年呂隆降姚興其地三分秃髪烏孤為南涼都樂都始隆安元年至義𤋮十

   年地入西秦沮渠䝉遜為北涼初都張掖後遷姑臧始隆安元年至宋元嘉十六年地入後魏李暠

   為西涼都酒泉始隆安四年至宋永初元年地入北涼乞伏國仁為西秦有河南地初都苑川後都

   枹罕始太元十年至宋元嘉七年為赫連定所滅地屬吐谷渾又永嘉後氐楊氏據仇池地義熙三

   年立北秦州至宋元嘉中討平之尋入後魏後魏神䴥大延中併有其

   地仍為秦涼二州又分置涇神䴥二年置皇興二年置華州太

   和十一年改班州十四年改邠州二十年又改南秦太和十二年梁州正始初改