Page:Sibu Congkan Xubian190-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-092.djvu/29

此页尚未校对


  分巡鎮迪糧務兵備道駐烏嚕木齊舊設安西道乾隆二十四年移駐哈密

   三十二年仍由哈密移駐安西三十七年移駐巴里坤改爲巴里坤糧務兵備道四十二年移

   駐烏嚕木齊改名鎮迪道

  蘭州府知府 同知駐循化舊設河州同知乾隆三十六年改蘭州同知移駐

   府學敎授 訓導二員一駐循化經厯 知州二

   員狄道河州州判二員狄道州州判駐沙泥河州州判駐太子寺乾隆四十一年

   裁四十六年復設州學學正二員 訓導狄道吏目二

   員 知縣四員臯蘭金渭源靖遠縣丞臯蘭駐紅水堡縣學敎

   諭二員臯蘭靖遠訓導三員臯蘭金渭源主簿臯蘭舊設河橋同知

   乾隆三十六年栽四十一年添設主簿管理河橋典史四員