Page:Sibu Congkan Xubian191-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-093.djvu/106

此页尚未校对


  城舊城在東西二河之間明洪武三年築周三里門三 本朝康熙五十七年地震城圮雍正八

  年移治於故安定監城乾隆十三年復還舊治三十一年重修嘉慶十四年復修漳縣城

  周一里門三外有重濠明正統中築寕遠縣城周四里門四濠深一丈明洪武初築 本

  朝乾隆三十一年重修伏羌縣城周四里有奇門四濠深一丈明永樂初因舊增築

  本朝乾隆三十一年修西和縣城舊在南山上名十二連城明初改建山下周四里門

  二明末復遷山上 本朝康熙四十三年仍移治山下乾隆五十四年岷州城周九里三

  分門四濠深二丈明洪武十一年築宏治十一年増修甕城隆慶二年展築北城萬厯九年重修

  洮州廳城周九里門四濠深一丈二尺明洪武二年築 本朝乾隆五十五年重修

 ︹學校︺鞏昌府學在府治東南元中統初建 本朝康𤋮二年重修入學額數十七名

  西縣學在縣治東南舊在縣治北明成化末遷建入學額數十五名安定縣學