Page:Sibu Congkan Xubian191-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-093.djvu/107

此页尚未校对


  在縣治西元至正十七年建入學額數十五名㑹寕縣學在縣治南明洪武六年建入學

  額數十五名通渭縣學在縣城内新建入學額數十五名漳縣學在縣治東

  北明洪武四年入學額數十八名寕遠縣學在縣治東元至元五年建入學額數十二

  伏羌縣學在縣治西南明天啟七年河北遷建入學額數十五名西和縣

  學在縣治西北明洪武中建入學額數八名岷州學在州治北明宏治中建入學額數八

  洮州廳學在廳治西 本朝雍正七年因舊址重建入學額數八名南安書

  院在府治西 本朝乾隆十四年風臺書院在安定縣 本朝嘉慶十四年

  近聖書院在通渭縣 本朝乾隆年間建新興書院在寕遠縣本朝乾隆年

  朱圉書院在伏羌縣 本朝乾隆年間建上祿書院在西和縣 本朝乾

  隆年間建洮州學館在洮州廳 本朝嘉慶十四年