Page:Sibu Congkan Xubian191-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-093.djvu/16

此页尚未校对


  城在臯蘭縣東南宋元豐四年李憲敗夏人於此蘭州志城在州東南七十里又大定城在縣北

  宋元豐中與夏人分界處明嘉靖中議者謂復大定城則可屯礦兵守河北蓋衝要之地安西

  城在臯蘭縣南天都山嵻㟍城在臯蘭縣南嵻㟍山下晉義熙四年西秦乞伏乾歸子熾

  磐在苑川畏姚秦之逼築城於嵻㟍山以據之七年乾歸以子木奕干爲武威太守鎮嵻㟍城後廢

  瓦川㑹城在臯蘭縣西南一百二十里馬銜山宋時李元昊所築石城在臯蘭縣

  西北晉太元初苻秦伐涼軍於西河荀萇濟自石城津水經注河水東逕石城南謂之石城津闞駰

  曰在金城西北定火城在臯蘭縣北黃河北四十五里宋時堡也明置鐡古城堡於其地

  苑川城在金縣東北後漢書西羌傳建光元年忍良等攻金城諸縣馬賢擊之戰於牧苑

  兵敗十六國春秋東晉初鮮卑乞伏述延破别部莫侯於苑川自牽屯徙居之咸和中遷於麥田其

  後國仁又遷於勇士太元十年分其地置苑川郡十二年苻登署國仁爲苑川王二十年乾歸自金