Page:Sibu Congkan Xubian191-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-093.djvu/21

此页尚未校对


  地當在黃河南來羌城在河州西北宋史地理志河州來羌城崇寕三年王厚收復東至安

  鄉關七十里北至黃河二十里金史地理志城臨夏邊踏白城在河州西北宋熙寕七年

  吐蕃首領鬼章誘知河州景思立偏將王安會於踏白城伏發二將俱没八年王韶解河州之圍以

  兵循西山繞出踏白城後燒賊廬帳瞎征窮蹙丐降州志城在銀川驛西蘭州故衞

  治東明初建領五所臨洮故衞在狄道州治東明洪武三年建領五所河州故

  䘙在州治東明洪武十三年建領五所又領中右所一黃沙戍在河州西唐書地理志達

  化縣東有黃沙戍鐵冶在臯蘭縣境元統志去蘭州五十里又有磁窰去州四十五里

  河樓在臯蘭縣西北二里黃河南岸明洪武中建今名觀瀾閣棲雲閣在金縣西三十

  里馬寒山口有宋人詩刻石壁臨川閣在狄道州城内唐天寶中建元昊臺

  蘭縣西十五里有級十數重相傳元昊攻阿干駐兵於此超然臺在狄道州東一里本名鳳