Page:Sibu Congkan Xubian191-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-093.djvu/27

此页尚未校对


  在臯蘭縣西九域志在蘭州西二十里元豐五年置金史地理志關臨黄河夏邊元廢安寕

  堡在臯蘭縣西北三十里黄河北西北去莊浪沙井驛二十里明宏治十八年置鎮路堡

  在臯蘭縣北一百八十里舊曰鎮虜又保定堡在鎮路東一百二十里皆明萬厯三十二年置周一

  百六十丈永泰城堡在臯蘭縣北二百四十里紅水堡西南一百二十里明萬厯三十二

  年總督李汶巡撫顧其志以紅水三眼井二堡去州遼遠因於⿺辶商中之地舊老虎城置堡周三里名

  曰永泰設副總兵鎮守又立保定鎮虜二堡與紅水堡相脣齒 本朝初設遊擊康熙十六年改設

  千總乾隆三十六年改設把總三眼井堡在臯蘭縣北二百九十里明萬厯二十七年建

  城周二里有奇 本朝初設守僃今改都司屬涼州鎮鎮羌營紅水河堡在臯蘭縣北三

  百三十里明萬厯二十七年平松山建堡於此設守備駐防城周一百二十丈二十九年以極邊衝

  要改設遊擊復於城東西南三面接築新城一百四十九丈所管邊牆東自靖虜䘙永泰川西至莊