Page:Sibu Congkan Xubian191-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-093.djvu/50

此页尚未校对


  官一階仍詔襃諭 璞薩揆舊作僕散揆今改圖們和吞貞祐三年知臨洮府兼本路兵

  馬都總管叛賊蘭州奇徹克森等誘夏人入寇圍臨洮凡半月城中兵數千粟且不支衆皆危之圖

  們和吞為開諭禍福皆自𡚒乃夜岀襲賊壘夏兵大亂遂大捷夏人遁去正大三年復為臨洮府總

  管元兵破臨洮圖們和吞被執誘之降不屈遂殺之詔贈中京畱守立像襃忠廟 圖們和吞舊作

  陀滿胡土門奇徹克森舊作極陳僧今並改︹元︺趙阿爾班世居臨洮世祖時為臨洮

  府元帥嵗饑發私廪以賑貧乏人賴不饑郡當孔道傳置旁午有司敝於供給趙阿爾班以私馬百

  匹充驛騎羊千口代民輸帝聞而嘉之詔京兆行省酬其值趙阿爾班曰我豈以私惠邀公賞耶卒

  不受 趙阿爾班舊作趙阿哥潘今改︹明︺𡩋正壽州人洪武三年河州䘙指揮使奏言

  民閒轉輸甚勞而茶布可以易粟以茶給軍士令自相貿易庶省西民之勞詔從之正初至䘙城空

  虚正勤於勞徠不數年遂為樂土璽書嘉勞張忠太康人永樂中知蘭縣時邑中户僅满千