Page:Sibu Congkan Xubian191-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-093.djvu/67

此页尚未校对


 海討王輔臣累戰皆捷進𠞰川東復大行等縣蜀平乘勢進兵雲南定曲靖授肅州副將尋擢總兵

 康𤋮三十五年同孫思克征噶爾丹於兆摩多飛礮中右頣貫耳後仍奮戰賊大敗改鎮天津擢固

 原提督進鎮綏將軍仍管提督事卒 贈太子少保諡襄勇 兆摩多舊作昭莫多今改潘之

 善育龍從孫隋營效力擢肅州鎮標前營遊擊康熙五十四年策妄阿刺布坦遣賊二千侵哈密

 之善率兵二百擊敗之後隨靖逆將軍富𡩋安擊準噶爾於烏嚕木齊多俘𫉬雍正元年青海台吉

 羅卜藏丹津叛之善與參將孫繼宗等併力夾擊斬𫉬無算擢四川川北鎮總兵署四川提督奏請

 賞給土兵口糧僃𠞰金格等蠻調安西總兵又奏言於伊遜察罕齊老圖及察罕烏蘇諾爾等處多

 設卡路以備偵禦皆奉  㫖允可後署固原提督卒  賜祭葬崔 琪渭源人邑庠生

 祖岱攜赴省試不第歸至鳳翔祖病劇百計療治𥸤天願以身代尋愈未幾岱卒琪父拱辰亦卒琪

 廬墓三年足迹不入家庭母張氏憫其瘠臨殁戒勿復廬墓琪行之益力未及一年卒於墓次乾隆