Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/46

此页尚未校对


  平涼縣附郭東西距一百六十里南北距一百五里東至涇州界一百里西至華亭縣界六

  十里南至華亭縣界四十五里北至涇州鎭原縣界六十里東南至涇州崇信縣界八十里西南至

  華亭縣界六十里東北至鎭原縣界六十里西北至固原州界四十里漢置涇陽縣屬安定郡後漢

  廢後魏復置為隴東郡治後周改置平涼縣屬長城郡隋屬平涼郡唐初屬原州廣德元年沒於吐

  貞元四年復置十九年徙原州來治元和三年州徙治臨涇四年為行渭州治廣明初入吐蕃中

  和四年又為渭州治唐末廢五代後唐清泰三年復置平涼縣屬涇州宋仍為渭州治金元明俱為

  平涼府治本朝因之 華 亭縣在府南少西七十里東西距九十五里南北距一百五里

  東至涇州崇信縣界四十五里西至隆德縣界五十里南至陜西鳳翔府隴州界六十里北至平涼

  縣界四十五里東南至隴州界五十里西南至秦州清水縣界六十里東北至平涼縣界二十里西

  北至隆德縣界八十里漢涇陽縣地隋大業元年置華亭縣屬安定郡義寕二年屬隴州唐垂拱二