Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/80

此页尚未校对


  曰水洛城西占隴坻通秦州往來之路隴之二水環城而西繞帶渭河川平土沃廣數百里又有水

  輪銀銅之利慶厯三年使靜邊砦主劉滬築之以通秦渭九域志水洛城在德順軍西南一百里金

  升為水洛縣仍屬德順州元初併入隴干縣通志水洛城在靜寕州東一百里 按城當在今隆德

  西南陽三水洛二川之閒九域志在軍西南據舊治言也明統志遂謂在靜寕州西南一百里誤

  莊浪故城在隆徳縣西南隋華亭縣地宋慶厯八年置通邊砦金升為縣後廢元置莊浪

  大德八年降為州明洪武三年降為縣屬靜寕州 本朝屬平涼府乾隆四十三年裁入隆德以

  縣丞駐此潘原廢縣在平涼縣東四十里漢置陰盤縣在今陜西邠州長武縣界後魏移

  置於此兼置平原郡隋開皇初郡廢縣屬安定郡天寶元年改曰潘原屬涇州元和志縣東至涇

  州一百里唐㑹要大厯後以潘原省入良原為彰信堡貞元四年李元諒復築潘原城十一年節度

  劉昌請於臨涇界保定城置陰盤縣敕改置潘原復置於彰信堡尋又省入良原縣元和中節度朱