Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/96

此页尚未校对


  原州北宋史地理志懷德軍領通遠砦南至通峽砦五十里北至勝羌砦三十三里其管下有龍泉

  砦勝羌砦北至蕭關六十里金皆廢乾興砦在固原州東北九域志鎭戎軍領乾興元年

  在軍東北九十里金為乾興堡後廢天聖砦在固原州東北九域志天聖元年置屬鎭戎軍

  在軍東北六十里金因之元省州志在州東北八十里又宋史地理志天聖砦有信岔涼棚二堡皆

  治平四年置今廢得勝砦在靜寕州東北宋置金為砦九域志天聖六年置在德順軍西

  北八十里領關遠堡宋史康定二年趙元昊謀寇渭川韓琦戒任福等并兵自懷遠城趨得勝砦至

  羊牧隆城出敵後據險設伏即此金時屬通邊縣明統志在州南一百五十里通志州南七十里有

  得勝州金大定中築内建朝陽衞遺址俱存皆誤彭陽堡在固原州東即故彭陽城金改

  為堡明置清平監於此張義堡在固原州西南九域志鎭戎軍有張義堡熙寕五年置在

  軍西南五十里金改為砦州志在州西南六十里明仍為堡屬固原衞大灣川堡