Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/103

此页尚未校对


  明倫堂後 夲朝雍正三年建入學額數八名嘉慶四年添設滿營學校以應試人數多寡定額

  寕夏縣學在府城東北雍正三年建入學額數十七名寕朔縣學在府城東

  雍正三年建入學額數十七名平羅縣學在縣治雍正三年建入學額數八名

  州學在州治東南即舊所學明正德十三年本朝順治十六年康熙四十六年嘉慶二年

  屢修入學額數十四名中衞縣學在縣治東南即舊寕夏中䘙學明正統中建入學額

  數十五名揆文書院在府學東明嘉靖四十三年巡撫王崇古建銀川書院

   本朝乾隆十九年寕夏寕朔二縣公建奎文書院在靈州城西門外舊為鍾靈書院日

  久傾圮 本朝乾隆五十一年改建朔方書院在靈州東花馬池城内明嘉靖四十五年

  戸部郎中蔡國熙建應理書院在中䘙縣南門 本朝康熙四十五年同知高士鐸建

 ︹户口︺原額民丁共二萬一千二百三十六今滋生民丁男婦大小共一百二十一萬一千四百八十