Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/117

此页尚未校对


  年重白渠在中䘙縣東二十里舊長四十二里溉田一百七十頃今曰北渠長五十里溉

  田一百一十八頃又有新北渠在鎭虜堡引水東北至勝金關長三十里溉田一百二十一頃

  水渠在中䘙縣東勝金關下長五十里溉石空寺永興張義三堡田凡二百餘頃石空

  渠在中䘙縣東七十里長七十三里溉田六十餘頃順水渠在中衡縣東九十里舊曰

  棗園渠袤三十五里溉田九十五頃今改名長七十里溉田三十七頃又𬃷園堡有新順水渠溉田

  二百二十六頃又東鐵筒堡有常永渠長三十里溉田四十九頃又東廣武堡有石灰渠長五十七

  里溉田一百二十頃以上諸渠皆在河北柳青渠在中䘙縣東南一百里溉田一百六十八

  七星渠在中䘙縣東南一百二十里舊長四十三里溉田二百二十餘頃 本朝康熙

  中重濬長百餘里溉新凝安威武鳴沙三堡田五百餘頃乾隆二十三年復濬溉新凝安恩和鳴沙

  白馬灘四堡田七百九十一頃縣境諸渠美利之外惟此最大以上諸渠皆在河南羚羊渠