Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/133

此页尚未校对


  初總制王瓊棄故牆改置新牆即東長城也赤木口在寕朔縣西南賀蘭山山徑五十餘

  處而赤木口尤為衝要可容千馬明嘉靖中巡撫楊守禮扼險築關牆守之縣境南路又有哈刺木

  林泉雙山南廢石獨樹兒硤口雙山靈武金塔九隘口北路有滚鍾黃峽水吉鎮北宿嵬白寺賀蘭

  七隘口直接平羅縣界打磑石在平羅縣北四十里鎮遠關内為山後要衝相近又有挑

  柴歸德小風大風安定汝箕大水小水西番白塔大塔峽小塔峽新開諸隘口柔遠寺口

  在平羅縣北 本朝雍正五年設市場於此築堡周八十五丈有威鎮堡兵防守又縣西有𥳑泉子

  口韭菜口王玘口皆隘口也黑山觜口在中衞縣北二十五里又黃沙口在縣東北一

  百二十里觀音口在縣東北一百四十里大佛寺北襄口在縣東北一百九十里其北二十里又有

  大佛寺北外口縣志中䘙迤北邊牆隘口凡二十九南路隘口二花馬池城在靈州東

  南二百七十里明正統九年置花馬池營成化十五年置守禦千户所正德元年改置寕夏後䘙