Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/135

此页尚未校对


   備駐防兼轄平羌大壩二處距營七十里有牧馬廠在大井廟山湖金塔三處平羌堡

   朔縣西四十里城周二里今有把總外委駐防李綱堡在平羅縣南七十里城周二里今設

   清水營堡在靈州東八十里北至邊牆一里明正統七年築城周二里隆慶五年

   馬市於此 本朝乾隆六年重修今設把總鎮北堡在寕朔縣西北四十里城周二里又

   鎮朔堡在平羅縣西北八十里城亦周二里今均設把總洪廣營堡在寕朔縣西北六十

   里 本朝設遊擊駐防兼轄鎮朔鎮北二堡城周二里有奇乾隆四年重修距營五十里有牧馬廠

   在賀蘭山口又鎮標五營牧馬廠在賀蘭山沿邊一帶威鎮堡在平羅縣東北十五里城

   周一里 本朝初設把總嘉慶十五年改設外委東北有邊牆一道即北長城也下有東西二闇門

   爲漢夷互市處有堡兵防守又省嵬尾閘市口三堡埂外河灘有平羅營牧馬廠興武營

   堡在靈州東一百四十里東南至花馬池城一百二十里明正統九年置興武營正德初改置興