Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/138

此页尚未校对


  周二里 本朝乾隆三年城圮八年復建設把總又渠口堡在縣東北一百七十里城周一里

  武營堡在中䘙縣東北一百九十里東北去寕夏鎮一百七十里明正統九年建城周三里

  分防井溝北城兒水泉兒三岔溝木頭井鎮賊等六隘口 本朝乾隆三年城圮八年復建設遊擊

  守備駐防兼轄𬃷園堡距營四十里有牧馬廠在井溝又中䘙協營牧馬廠在縣西北煖泉兒湖

  石觜子汛在平羅縣境有把總分防與石觜主簿同城在城驛在府城内寕夏

  寕朔二縣分管東至横城驛三十里西至王鋐驛五十里橫城口驛在府東南四十里横

  城堡東南至靈州紅山驛四十里王鋐驛在府南六十里舊王鋐堡西至大壩驛六十里

  大壩驛在府西南一百二十里大壩堡西南至中䘙縣渠口驛六十里平羅驛

  羅縣城内南至寕夏在城驛一百二十里靈州驛在靈州城内明置曰高橋驛今改名

  泉驛在靈州東南沙井堡北去綏安驛七十里又同心驛在州西南同心驛堡北去沙泉驛九