Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/141

此页尚未校对


 ︹隄堰︺黃河隄在平羅縣黃河西岸長三百二十餘里 本朝雍正五年石子湃

  在寕夏縣東南漢延渠口通志夏人呼隄𭐏為湃黃河自岀青銅峽以來有支流五道漢延渠横截

  第五道之支渠口築湃曰石子湃乃截流之湃河水泛漲時内外波濤勢險此湃最要又有蔣淮湃

  王峴湃俱漢渠迎水湃也漢唐二壩閘在府南漢唐二渠上流舊皆以木為之明隆慶

  六年僉事汪文輝始易以石駕橋構屋其上至今為利又唐渠有退水匯暢閘綏安閘關邊閘大清

  渠又有退水盈安閘永清閘底定閘減水閘惠農閘在寕夏縣東惠農渠口 本朝雍正

  七年建上有橋房以通往木自南而北又有節水閘八昌潤閘在平羅縣東昌潤渠上流

  閘上亦有橋房 本朝雍正六年建其下又有節水閘三

 ︹陵墓︺︹宋︺西夏李氏墓在寕朔縣西明統志李王墓在賀蘭山下數冢巍然皆夏國主

  李繼遷等墓︹明︺慶靖王墓明統志在寕夏䘙南二百二十里又悼莊王墓在䘙南三