Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/19

此页尚未校对


  君二年置定安縣兼置趙興郡皇興二年置華州延興二年為三縣鎭太和十一年改曰班州十四

  年改曰邠州二十年又曰豳州西魏廢帝二年改曰寕州隋開皇初郡廢大業初復曰豳州尋改州

  為北地郡唐武德初復曰寕州貞觀元年置都督府四年府罷天寶初改曰彭原郡乾元初復曰寕

  州屬關内道五代因之宋曰寕州彭原郡屬永興軍路宣和元年置興寕軍節度屬環慶路金曰寕

  皇統二年罷軍屬慶原路大定七年改縣曰安定元仍曰寕州至元七年省州治安定縣入州屬

  鞏昌路明初改屬慶陽府 本朝因之

 ︹形勢︺襟帶兩川拱揖羣峯北控羌胡南藩關陜

  阜錯列溝㵎輻輳山川險固為關輔保障明文在中觀宇

  

 ︹風俗︺好稼穡務本業有先王遺風舊慶州志民淳而不爭