Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/20

此页尚未校对


  士慤而有文宋章粢安化樓記好勇尚武安化縣官署記

 ︹城池︺慶陽府城周七里十三歩因原阜之勢而成其形似鳳謂之鳳凰城門四四面有濠

  明成化初增築南關甕城周三里 本朝順治十五年修乾隆三十三年重修 安化縣附郭

  水縣城周三里一百八十歩門二濠廣三丈三尺宋熙寕中築明末燬 本朝順治十四年

  修雍正年閒添建城樓乾隆三十三年重修嘉慶三年補修環縣城周五里三百五十歩

  門三濠深二丈元末築本朝乾隆二十五年 正 寕縣城周二里二十六步門三濠

  深一丈五尺元至正中因舊址重築 本朝乾隆三十三年寕州城周三里四十歩南關

  城周二里門四阻河為池五代梁龍德初築明崇禎末燬 本朝順治五年乾隆三十二年重修

 ︹學校︺慶陽府學在府治東南明洪武初建 本朝康熙四十二年修入學額數二十名

  安化縣學在府學南明洪武七年建 本朝順治以來累修入學額數十五名合水