Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/33

此页尚未校对


   化縣東源出縣北二百里東南流經合水縣匯華池水入鄜州界又白塔水源出縣東北二百里南

   流入合水縣界玉梅川在合水縣東明統志玉梅川與延鳩川俱岀子午山東流入華池水

   又鳳川源亦出子午山流入華池水其水清澈多鷗鷺春月邑人遊賞於此府志玉梅川鳳川俱在

   合水縣東七十里又厮坡川在縣東八十里亦岀子午山有苗村溝水東流入焉又東入華池水又

   延鳩川在合水縣東九十里豹子川在合水縣東北一百二十里源出安化縣界西入華

   平戎川在合水縣東北源岀保安縣界南流入華池水于莊溝在正寕縣東二

   十里南流入邠州淳化縣界寰宇記引水經注云縣有大陵小陵水出巡河南殊川西南流逕寕陽

   城豳詩云夾其皇㵎此即皇澗也今無考又馬槽溝在縣西北二十里要冊湫在正寕縣

   東六十里魏書地形志陽周縣有湫水唐書地理志真寕縣有要冊湫寰宇記太平興國二年封真

   寕界要冊湫普濟王為顯聖王明統志湫在縣東六十里橋山之尾週圍九畞旁有龍祠唐開元中