Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/41

此页尚未校对


   代初廢為鎮屬靈州寰宇記有通遠軍本西蕃邊界靈州方渠鎮晉天福四年建為威州仍割寕州

   木波馬嶺二鎮隸之周廣順二年避御名改為環顯德四年降為通遠軍管通遠縣并木波石昌

   馬嶺三鎮治通遠縣與州同置九域志周通遠軍淳化五年復為環州南至慶州一百八十里北至

   韋州三百八十里西南至原州二百五里東南至鹽州三百七十五里西北至靈州四百六十五里

   治通遠縣天聖元年改曰方渠景祐元年復曰通遠宋史地理志環州有方渠砦明統志方渠廢縣

   在環縣南七十里蓋宋砦也陽周故城在正寕縣北漢置陽周縣在今陜西延安府安

   定縣界後魏改置於此元和志正寕縣西北至寕州七十里本漢陽周縣地後魏置泥陽惠涉二䕶

   軍孝文太和十一年復置陽周縣隋開皇十八年改為羅川縣唐天寶元年改為真寕唐書地理志

   是年𫉬玉真人像二十七因更名寰宇記真寕縣在寕州東南八十里明統志陽周城在真寕縣北

   三十五里縣志一名馳武城漢魏陽周縣及西魏置顯州皆治此 按秦漢陽周本屬上郡自後魏