Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/46

此页尚未校对


   今寕州治後魏置為豳州治魏書地形志豳州皇興二年為華州延興二年為三縣鎮太和十一年

   改為班州十四年為邠州二十年改焉領趙興郡郡領定安縣皆太平真君二年置隋書地理志北

   地郡後魏置豳州西魏改寕州大業初復曰豳州治定安縣舊置趙興郡開皇初郡廢大業初置北

   地郡元和志寕州古公劉邑周為義渠戎國秦為北地郡地後魏置豳州廢帝三年改為寕州以撫

   寕戎狄為名後周改北地郡隋又為寕州大業中又為郡唐武德元年復為寕州東至坊州三百二

   十里西至涇州一百五十里南至邠州一百四十里北至慶州一百三十里定安縣郭下本漢泥陽

   縣後魏太武置定安縣取定俗安人為義今在縣理西北三里定安故關隋開皇三年移縣入廢趙

   興郡金史地埋志大定七年更名安定元史地埋志至元七年併安定入州定平廢縣

   在寕州南唐置屬寕州元和志縣北至寕州七十里自漢至晉並泥陽縣地後魏至周並為安定縣

   地隋大業十年於此築城置𬃷社驛唐武德二年於驛分定安置定平縣唐書地理志寕州定平縣