Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/110

此页尚未校对


   下水寺在武威縣城南六十里 本朝順治二年白林寺在武威縣城南

   八十金塔寺在武威縣西南三十里寺南有菩提寺道德菴在武威縣西南

   達摩菴在武威縣西門外善應寺在武威縣城西蓮花山明成化閒建又城

   西十里有接引寺洪濟寺在武威縣城西三十里善法寺在武威縣城西九十

   里又有石城寺海藏寺在武威縣城西北十里永夀寺在武威縣城北四十里

   龍宮寺在武威縣城北五里又城西北五里有龍眼寺淨土菴在武威縣東北隅

   慈悲菴在武威縣東北隅大雲寺在武威縣東北有塔又西有清應寺海潮

   寺在武威縣東北隅明成化二十二年金川寺在永昌縣北有二縣志一在縣北一

   里明永樂十一年建一在縣北十里名後金川寺報恩寺在平番縣東本朝康熙十九

   崇善寺在平番縣北舊名答報紅菴卜寺 本雍正七年嘉慶六年改名崇善寺