Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/119

此页尚未校对


   勲貴家罕有及者︹隋︺陰夀武威人少果烈有武幹高祖為丞相引夀為掾尉迥作亂高祖

   以韋孝寬為元帥擊之令夀監軍時孝寬有疾不能親總戎事三軍綱紀皆決於夀㝷拜幽州總管

   封趙國公開皇初高寶凝攻圍北平夀率步騎破之於黄龍卒官贈司徒陰世師夀子少有

   節概性忠厚多武藝弱冠以功臣子拜儀同煬帝時拜張掖太守後遷左翊衛將軍與代王留守京

   師唐軍至世師自以世荷隋恩勒兵拒守城陷見殺︹唐︺李抱玉本安興貴曾孫世居河西

   始名重璋為人沈毅有謀尤忠謹李光弼引為禆校天寶末帝以其戰河西有功改今名祿山亂守

   南陽斬賊使至德二載上言世占涼州恥與逆臣共宗有詔賜之姓因徙京兆史思明破東都光弼

   使抱玉守南城縱奇兵出俘殺甚衆賊不能西差功第一封欒城縣公代宗立徙涼國公累進司徒

   尚書左僕射同中書門下平章事河西隴右山南西道副元帥卒贈太保諡昭武李抱真

   抱玉從弟沈慮而斷抱玉屬以軍事授汾州别駕僕固懐恩反挺身歸京師厯澤潞節度行軍司馬