Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/14

此页尚未校对


 ︹風俗︺民俗質樸後漢書竇融傳土人穴居野處採獵為生

  資雪消之水以灌溉

 ︹城池︺甘州府城周十二里有奇門四濠廣三丈七尺洪武二十五年因舊修築 本朝

  乾隆二十九年修 張掖縣附郭山丹縣城周七里有奇門四濠廣二丈五尺明洪武

  二十四年築 本朝乾隆二十五年修高三丈五尺

 ︹學校︺甘州府學在府治東南隅即舊行都司學明洪武二十八年建 本朝屢經修葺入

  學額數二十名張掖縣學在縣冶東南 本朝雍正三年建入學額數十五名山丹

  縣學在縣治東南隅明正統五年建入學額數十二名甘泉書院在府城内舊鎮

  志莫詳創始明嘉靖三十一年都御史王誥病其地隘撤而大之後廢 本朝乾隆二十四年重建

  仙提書院在山丹縣 本朝乾隆四十五年