Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/94

此页尚未校对


  城在平番縣北十六國春秋秃髪烏孤太初元年耀兵廣武進攻涼金城吕光遣將軍竇茍來擊

  戰於街亭涼兵大敗水經注街亭城在楊非亭西北扒沙城在平番縣東北二百里府東南

  二百五十里明正統中調靖虜中所軍於此築城戍守古浪志扒沙城即今名大靖營屬古浪

  水軍在武威縣城内元和志在涼州城内本赤烏鎮有青赤泉因名軍之大者莫如赤水幅員

  五千一百八十里前距吐蕃北臨突厥 按唐書地理志赤水軍本在州西開元中改為大斗故移

  赤水入州城也白亭軍在鎮番縣北舊唐書大足元年元振為涼州都督舊州界南北不

  過四百里元振始於南境峽口置和戎城北界磧中置白亭軍拓州境一千五百里元和志白亭軍

  在姑臧縣北三百里馬城河東岸天寳十年哥舒翰置軍因白亭海為名唐書地理志涼州西北五

  百里有白亭軍本白亭守捉天寶十四載為軍行都司志有古城在鎮番衛北一百里相近又有連

  城又有三角城在衞北一百十里與上二城鼎足相峙大斗軍在永昌縣西南元和志在