Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/100

此页尚未校对


  鎮石崖數仞上覆如幕有泉下注如簾為邑奇勝甘泉在靈臺縣東北十里水味甘美

  泉在鎮原縣西三百步水從石孔中出夏涼冬温康王井在崇信縣西北郭唐李武康王

  元諒所鑿聖井在鎮原縣九十里石窟寺内又有九龍井在縣西二十里

 ︹古蹟︺烏支故城在州東後魏移置後廢互見平涼府安定故城在州北十五里

  漢置屬安定郡後漢罷東晉復置為安定郡治十六國春秋苻秦甘露二年分司隸為雍州以苻雙

  為刺史鎮安定晉書地理志姚興分領北五郡置雍州鎮安定赫連勃勃又以涼州牧鎮安定元和

  志後魏神䴥三年置涇州因水為名隋大業二年改為安定郡唐武德元年太宗討平薛仁杲遂改

  安定郡為涇州西北至平涼縣一百五十里東南至邠州一百八十里保定縣郭下本漢安定縣地

  今臨涇縣安定故城也後魏文帝大統元年自高平移於今理屬安定郡隋開皇三年罷郡以縣屬

  涇州至德二載改保定縣金史地理志涇川縣本保定縣大定七年更明統志洪武𥘉省涇川縣入