Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/103

此页尚未校对


  義為彭陽别見下豐義故城在鎮原縣東南隋書地理志彭原有豐城西魏置雲州後

  周廢元和志豐義縣東南至寕州八十里本漢彭陽縣地今縣理西四十里彭陽故城是也後魏於

  縣理置雲州周武帝保定二年廢州為防隋文帝廢防名為豐義城唐武德二年分彭原縣置豐義

  縣因舊城為名屬彭州貞觀元年州廢縣屬寕州宋史地理志唐豐義縣太平興國中改彭陽九域

  至道三年改屬原州在州東六十里元史地理志至元七年併彭陽入鎮原州臨涇故

  城在鎮原縣西二里漢置屬安定郡更始末方望立前孺子劉嬰為天子居臨涇更始遣李松等

  擊滅之後漢移安定郡來治建安十八年曹操自長安圍安定楊秋以城䧏即臨涇城也晉初仍為

  郡治後魏初於郡置涇州魏書地形志涇州治臨涇城是也後移州治平涼又移治安定而臨涇縣

  廢隋改治湫谷縣後復曰臨涇元和志縣東南至涇州九十里本漢舊縣隋大業元年置湫谷縣取

  縣内湫谷為名十二年復為臨涇縣唐書郝玭傳貞元中玭為臨涇鎮將説節度使馬璘曰臨涇扼