Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/130

此页尚未校对


  去誰事姑且兒歸奈何不聽遂入室自縊死多氏烈女靈臺人父卒未聘女避寇於隱

  形山北窰窨内被賊搜獲舁上馬不從躍下者三賊以美言誘之女遮面大罵賊斷其手而殺之又

  王氏女適隴州民未一月因元夕歸寕被賊掠去女涕泣罵詈且求斃賊感其節烈釋之女歸家以

  爲身雖全手已受辱適夫至佯慰之即自縊死

 ︹本朝︺脫海龍妻趙氏鎭原人順治初同夫避賊崖窟夫爲賊所殺氏遂投崖死又涇

  州民婦蘇氏李氏相繼沈河死杜起周妻史氏涇州人夫亡守節織紝自給撫子成

  乾隆六年 旌又同州節婦喬永泰妻楊氏張玉顯妻史氏常際熙妻史氏王琮妻景氏李秀妻

  張氏李生文妻牛氏史業久妻景氏薛永喜妻王氏楊成千妻曹氏閭魏生妻李氏生員史惟經妻

  白氏景爾沼妻李氏生員王希朱妻張氏王玠妻牛氏劉行周妻路氏俱乾隆年閒先後 旌表史

  記言妻楊氏王化普妻尚氏均於嘉慶年閒 旌表關鞏妻馬氏崇信人夫亡守節乾