Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/117

此页尚未校对


  德初復為文州天寶初曰陰平郡乾元𥘉復曰文州屬山南道五代屬蜀宋仍曰文州陰平郡屬利

  州西路端平後亂廢元復置文州屬圖沙瑪路明洪武四年改州為縣屬階州二十三年省入階州

  二十八年改置文縣守禦軍民千户所成化九年復置文縣屬階州 本朝初屬鞏昌府雍正七年

  還屬階州 圖沙瑪舊作脫思麻今改成縣在州東北二百八十里東西距一百二十五里

  南北距一百九十里東至秦州徽縣界四十里西至鞏昌府西和縣界八十五里南至陜西漢中府

  畧陽縣界一百二十里北至西和縣界七十里東南至畧陽縣界一百二十里西南至本州界一百

  十里東北至秦州界一百里西北至西和縣界五十里古西戎地秦為隴西郡地漢為下辨道地晉

  末沒於氐後魏置廣業郡及白石縣西魏改縣曰同谷周兼置康州隋開皇初郡廢縣屬康州大業

  初州廢縣屬鳳州後又屬河池郡唐武德初於縣置西康州貞觀初州廢縣屬成州寶應初隨州沒

  吐蕃咸通七年復置州十三年復置縣後即移州治於縣屬山南道五代梁開平初改曰文州貞明