Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/137

此页尚未校对


  又廢舊唐書地理志後魏於今縣東北三十里萬郡故城置覆津縣元和志縣西北至武州六十六

  里本魏武階郡隋罷郡移覆津於故郡置唐書地理志福津縣本覆津景福元年更名寰宇記唐大

  中五年立武州於福津景福元年改為階州治臯蘭鎮後唐長興三年始移治焉元史地理志階州

  治在柳樹城距舊城東八十里至元七年併福津縣入州州志階州舊城在坻龍岡上明洪武五年

  改建今城通志在州東南八十里葭蘆故城在州東南七十里宋元嘉二十年楊元之

  子文德據白崖以為北秦州刺史武都王進戍葭蘆城元徽初以武都王楊文度為北秦州刺史昇

  明初魏將皮歡喜破葭蘆斬文度以楊難當族弟廣香為隂平葭蘆鎮主魏書地形志太和四年

  南五部郡後改南五部縣屬武階郡隋書地理志西魏置曰南五部縣後改名盤隄縣并入武陽郡

  及葭蘆縣後周郡廢并縣入焉元和志盤隄縣西北至武州一百五十里本漢河池縣地後魏廢帝

  於此置武陽郡隋罷其縣城魏鄧艾與蜀姜維相持於此築城置葭蘆戍後於此置縣寰宇記縣在