Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/145

此页尚未校对


  北故城在縣東五十二里因葭蘆鎮為名寰宇記廢長松縣在曲水縣西一百里後周武成二年

  同和郡同徙於此隋改長松以地多喬松為名唐貞元六年廢入曲水 按水經注有長松縣在白

  水之南陰平西南界蓋晉魏時氐人所置今縣乃在陰平之北近葭蘆鎮蓋此取故名非故地又寰

  宇記云在曲水西亦與元和志不合正西廢縣在文縣西南五十五里隋書地理志西魏

  置屬武都郡唐書地理貞觀元年省入曲水甸氐故道在文縣西漢置甸氐道屬廣漢

  郡後漢屬廣漢屬國都尉華陽國志屬陰平郡晉省李奇曰甸音媵顔師古曰食證反帖夷

  廢縣在文縣西隋書地理志同昌郡統帖夷縣西魏置又置昌寕郡開皇三年郡廢元和志帖

  夷縣西至扶州一百里後魏廢帝元年置舊唐書地里志萬𡻕通天二年改為武進縣神龍初依舊

  為帖鉗川廢縣在文縣西隋書地理志同昌郡領鉗川縣西魏置有鉗川山元和志

  鉗川縣東至扶州一百三十里後魏廢帝二年置因鉗川山為名尚安廢縣在文縣西