Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/21

此页尚未校对


  秦安縣城周三里有奇門二濠廣三丈金皇統閒建 本朝乾隆三十四年修嘉慶

  六年重修清水縣城周四里有奇門二明洪武四年宏治中又築東西二郭濠深一丈

   本朝康熙二十四年修禮縣城明洪武初築土城成化九年展築西偏共周三里有奇門

  四濠深六尺徽縣城周四里有奇門四濠深一丈明初因舊址増築 本朝康熙九年

  十四年修乾隆三十二年五十二年重修兩當縣城周三里門四濠深一丈五尺明洪武

  初築隆慶閒展其址 本朝康熙四十四年修乾隆三十四年重修

 ︹學校︺秦州學在州治西南元大德六年建 本朝康熙十四年修入學額數二十名

  安縣學在縣治東南元至正中建入學額數二十名清水縣學在縣治東南明

  嘉靖十九年建入學額數九名 本乾隆六十年撥貴德廳學一名禮縣學在縣西城

  中明成化中建於錦屏山下 本朝順治十三年遷此入學額數十二名徽縣學在縣治東