Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/56

此页尚未校对


   長道縣後魏置元和志縣南至成州五十里本漢上祿縣地後魏之天水郡廢帝改為長道郡又立

   漢陽縣屬焉隋開皇三年罷郡十八年改漢陽曰長道寰宇記成州舊有長道漢陽上祿等縣以吐

   蕃侵擾並廢為鎮咸通十三年以成州奏人户歸復土田漸濶卻置長道縣今屬秦州在州西一百

   二十七里蓋非隋唐故縣矣九域志熙寕六年以秦州之長道縣屬岷州在州東三百三十里有長

   道鎮元省舊志鎮在今縣東南三十里河池故城在徽縣西漢置縣後漢建武十一年

   公孫述使王元等據河池拒漢來歙攻破之遂克下辨隋書地理志河池郡統河池縣後魏曰廣化

   置廣化郡開皇初郡廢仁夀初改名焉元和志縣東至鳳州一百七十里本漢舊縣宋開寶五年

   池移治固鎮而故縣廢舊志在今縣西十五里兩當故城在兩當縣東隋書地理志後魏

   置元和志縣東至鳳州五十里本漢故道縣地因縣界兩當水為名或云縣西界有兩山相當因名

   至道元年移治廣鄉鎮而故縣廢方輿勝覽縣有兩當驛東抵汴京西抵益州皆三十六程故曰