Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/79

此页尚未校对


  至階州友聞曰階雖非吾境豈可坐視不救遂引兵與諸軍㑹往來督戰有功︹明︺暢宣

  安知縣以母憂去民羣訴於副使鄺埜言宣為政廉能撫民慈惠倘别除他官民將失所埜以聞命

  服闋還任朱呈瓘藩府宗室崇禎中由貢生知秦安縣兵荒之後城乏兵備賊至遂陷執至

  寕羌郭外令誘守者呈瓘大呼曰須固守我忍辱至此者欲令知我死所耳遂大罵賊殺之寕羌迄

  不下贈光祿少卿同時有朱廷彰者亦宗室以府判署州事不屈於賊遇害

 ︹人物︺︹漢︺李廣隴西成紀人其先曰李信秦時為將廣世善射文帝時從軍擊匈奴以功為郎

  騎常侍數從射獵格殺猛獸文帝曰惜廣不逢時令當高帝時萬户侯豈足道哉景帝時為上谷上

  郡隴西北地雁門代郡雲中太守武帝即位召為未央衞尉復拜右北平太守匈奴號曰漢飛將軍

  廣厯七郡太守前後四十餘年得賞賜輒分其戲下飲食與士卒共之家無餘財自漢擊匈奴廣未

  嘗不在其中諸校尉以下多以軍功取侯廣獨不得封邑元狩四年以前將軍從衞青擊匈奴今廣