Page:Sibu Congkan Xubian197-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-099.djvu/11

此页尚未校对


   居之漢初爲匈奴昆邪王分地武帝元狩二年

   紀地理志作太初元年不同開置酒泉郡治祿福縣後漢晉志皆作福祿

   後漢晉因之義熙初李暠都此稱西涼後屬北涼

   後魏太武平涼以酒泉爲軍屬敦煌郡孝昌中復

   置酒泉郡隋開皇初郡廢仁夀二年分置肅州大

   業初州廢以福祿縣屬張掖郡義寕元年改縣曰

   酒泉唐武德二年復置肅州八年置都督府貞觀

   元年府罷天寶初復曰酒泉郡乾元初復曰肅州

   屬河西道大厯元年䧟於吐蕃宋景祐初屬西夏

   元至元七年置肅州路總管府屬甘肅行省明洪