Page:Sibu Congkan Xubian197-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-099.djvu/28

此页尚未校对


  自狼心山西至哈密北山一帶俱有遺址又衞城極北有北大路元時為往來通道久廢轍迹猶存

   按漢遮虜障在居延城去今州境尚遠元和志所記道里與漢書不合祁連戍在高臺縣

  鎭夷城南元和志在福祿縣東一百二十里

 ︹關隘︺嘉峪關在州西七十里嘉峪山西麓明初置洪武五年馮勝下河西乃棄瓜沙以嘉峪

  關為中外巨防西域入貢路必由此土城周二百二十丈宏治七年扁關曰鎭西嘉靖十八年修築

  近關邊牆隆慶二年設守備駐防 本朝康熙十三年改設遊擊兼轄野麻灣新城金佛寺卯來泉

  四堡乾隆四十年設巡檢舊設土城周二百二十乾隆五十七年修南山有牧馬廠距嘉峪營三

  百六十里又鎭標中左右三營城守營牧馬廠均在州南討來川西陲今略關西北五十里有石關

  兒石硤天險硤外有扇馬營去州一百六十里兔兒關在高臺縣西北鎭夷城北四十里

  邊牆自州西嘉峪關南起至州東北討來河西岸止長一百二十餘里又高臺縣邊牆西北自