Page:Sibu Congkan Xubian197-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-099.djvu/51

此页尚未校对


   廢為常樂縣屬敦煌郡唐武德五年改置瓜州兼

   置總管府八年府罷天寶初復曰晉昌郡乾元初

   復曰𤓰州屬河西道大厯十一年䧟於吐蕃大中

   五年來歸宋景祐二年入西夏元至元十四年

   置瓜州屬沙州路二十八年廢明初為赤斤蒙古

   沙州二衞地後皆廢

  本朝雍正五年置安西廳於此設同知領安西柳溝

   沙州三衛屬甘肅布政使司乾隆二十四年以安

   西柳溝二衛地改置淵泉縣為安西府治又改赤

   金所為玉門縣二十五年改沙州衞為敦煌縣二