Page:Sibu Congkan Xubian197-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-099.djvu/67

此页尚未校对


   為涼寕侯沮渠蒙遜永安九年所部酒泉涼寕二郡叛降西涼魏書地形志凉寕郡領園池貢澤二

   縣周隋時省新鄉廢縣在州東南晉元康五年分置屬晉昌郡後周廢通典瓜州南至

   新鄉鎮一百八十里伊吾廢縣在州北晉置初屬敦煌郡元康五年分屬晉昌郡後魏廢

   通典在晉昌縣北效穀廢縣在敦煌縣西漢置屬敦煌郡漢書注縣本魚澤障桑欽說

   孝武元封六年濟南崔不意為魚澤尉教民力田以勤效得穀因立為縣名十六國春秋段業時沙

   州刺史孟敏署李暠為效穀令隋書地理志後周併效穀郡入敦煌郡又併效穀縣為鳴沙縣

   門廢縣在今玉門縣東漢置屬酒泉郡闞駰曰漢罷玉門關屯戍徙其人於此晉書地理志

   元康五年别立㑹稽縣屬晉昌郡十六國春秋李庚子元年東伐涼興并擊玉門諸城皆下之建

   初元年分酒泉南人五千户置㑹稽郡周書魏大統十二年瓜州張保據州叛遣令狐整救涼州整

   至玉門郡召集豪傑說保罪逆馳還擊之先定晉昌進軍擊保保奔吐谷渾隋書地理志敦煌郡統