Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/115

此页尚未校对


   因之陳屬錢塘郡隋屬餘杭郡唐屬杭州五代呉越時復曰富春宋太平興國三年仍曰富陽建炎

   中屬臨安府元屬杭州路明屬杭州府 本朝因之餘杭縣在府西北七十里東西距四十

   三里南北距八十四里東至錢塘縣界二十六里西至臨安縣界十七里南至富陽縣界二十五里

   北至湖州府武康縣界五十九里東南至錢塘縣界三十里西南至臨安縣界二十五里東北至武

   康縣界六十五里西北至湖州府安吉縣界七十五里秦置餘杭縣屬會稽郡漢因之後漢屬呉郡

   三國呉寳鼎元年改屬呉興郡晉以後因之隋開皇中於縣置杭州大業三年屬餘杭郡唐屬杭州

   五代因之宋屬臨安府元屬杭州路明屬杭州府 本朝因之臨安縣在府西北一百里東

   西距五十三里南北距一百十里東至餘杭縣界十八里西至於潛縣界三十五里南至新城縣界

   四十里北至湖州府孝豐縣界七十里東南至富陽縣界三十五里西南至新城縣界二十五里東

   北至餘杭縣界二十五里西北至於潛縣界五十里秦餘杭縣地漢因之後漢建安十六年分置臨