Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/128

此页尚未校对


 尚存縣志下有石人嶺峻拔凝立宛如人狀丁家山在錢塘縣西瀕湖水影山光上下相

 接又名蕉石鳴琴 本朝乾隆十六年二十七年四十五年  高宗純皇帝南巡俱有

 御製題丁家山詩孤在錢塘縣西二里裏外二湖之間一嶼聳立旁無聯附為湖山勝絶

 處亦曰孤嶼又名瀛嶼 本朝康熙四十二年 聖祖仁皇帝南巡臣民恭建 行宫於此

 雍正五年改寺  賜名聖因乾隆十六年 高宗純皇帝巡幸江浙就寺址中界為二復

 建 行宫  御書額曰明湖福地曰月波雲岫曰繡壁空青有  御製聖因行宫即景

 自紹興一日渡江至聖因行宫諸詩又有西湖行宫八景曰四照亭竹凉處緑雲逕瞰碧樓貯月泉

 鷲香庭領要閣玉蘭館詩各一首二十二年有 御製駐蹕聖因行宫詩二十七年有

 御製至聖因行宫駐蹕並再題西湖行宫八景詩三十年復  御書額曰鏡沼澄懷又有

  御製至聖因行宫駐蹕並西湖行宫八景重詠詩四十五年有  御製四題西湖行宫八景