Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/146

此页尚未校对


 煉丹於此有初陽臺宋高宗即其地創集芳園咸淳二年賜賈似道第於西湖葛嶺即此 本朝乾

 隆四十五年  高宗純皇帝臨𦍒有御製葛嶺詩初陽臺詩四十九年有  御製

 葛嶺棲霞嶺在錢塘縣葛嶺西一名劍門嶺舊多桃花開時爛然如霞故名上有棲霞

 洞 本朝乾隆二十二年二十七年三十年四十五年四十九年  高宗純皇帝臨幸俱有

  御製過棲霞嶺詩嶺西有金鼓洞乾隆四十五年四十九年  高宗純皇帝臨幸有

  御製金皷洞詩萬松嶺在仁和縣南鳳山門外唐白居易詩萬株松樹青山上即此

 本朝乾隆四十九年  高宗純皇帝臨幸有  御製萬松嶺詩黄犢嶺在仁和縣

 東北六十里唐邱隱士每乘黄犢采藥故名篠嶺在富陽縣北二十五里路通餘杭明初李

 文忠自富陽北趨餘杭道出於此○桐嶺在富陽縣北三十五里接餘杭縣界南宋時設千户

 守禦於此宋末土人石氏兄弟立鄉寨曰保安寨並死國難明嘉靖中薛綱亦屯兵嶺上以拒倭