Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/69

此页尚未校对


   僚屬請上増數思明曰贏縮不常萬一以増為額是我希一已之榮遺百世之害天厯元年起為江

   浙行中書者左丞會陜西大饑中書撥江浙鹽運司𡻕課十萬錠賑之吏白周𡻕所入已輸京師當

   囘咨中書思明曰陜西饑民猶鮒在涸轍往復踰月是索之枯魚之肆也其以下年未輸者如數與

   之有罪吾當坐朝廷韙之鄧文原綿州人延祐五年僉江南浙西道肅政廉訪司事吳興民

   夜歸巡邏者執之繫亭下其人遁去有追及之者刺其脅仆地明旦家人得之以歸比死其兄問殺

   汝者何如人曰白帽青衣長身者也其兄愬於官有司問值初更者曰張福兒執之使服焉械繫三

   年文原錄之曰福兒身不滿六尺未見其長也刃傷右脅而福兒素用左手傷宜在左何右傷也鞫

   之果得真殺人者而釋福兒桐廬人戴汝惟家被盜有司得盜獄成送郡夜有焚戴氏廬者而不知

   汝惟所之文原曰此必有故也乃得其妻葉氏與其弟謀殺汝惟狀而於水涯樹下得屍與漬血斧

   俱在焉人以為神韓鏞濟南人天厯元年僉浙江廉訪司事擊奸暴黜貪墨而特舉烏程縣