Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/12

此页尚未校对


  大觀臺在呉山頂石面砥平方廣如削下有龍神廟 本朝  聖祖仁皇帝嘗駐蹕於

  此有  御製七言絶句一首乾隆十六年 高宗純皇帝臨幸有  御製晏山大觀

  歌二十七年  御賜龍神廟靈佑安瀾扁額琴臺在錢塘縣慧日峯西怪石聳秀上有

  石壁刻未元章琴臺二大字 本朝乾隆十六年二十二年  高宗純皇帝南巡過此有

  御製琴臺詩竹閣在錢塘縣孤山唐白居易建又有四照閣在山巔後廢 本朝雍正八年

  建亭於上虚白堂在府城内舊治唐白居易有詩刻石堂上後為錢氏都㑹堂又有因巖堂

  在郡圃居易亦有詩有美堂在府城内呉山最高處宋嘉祐二年梅摯出守杭州仁宗賜詩

  有地有湖山美之句擊因作堂名之歐陽修為記蔡襄書柏堂在錢塘縣孤天嘉二年

  廣化寺有昔時所植二柏宋熙寕中僧志詮作堂其側與白居易竹閣相連蘇軾作孤山二詠紀之

  本朝乾隆二十七年三十年四十五年四十九年  高宗純皇帝四次經過俱有  御