Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/22

此页尚未校对


  團討叛將王郢有功補石鏡鎮將錢鏐為石鏡都知兵馬使光化二年改石鏡鄉為廣義鄉西

  墅鎮在臨安縣西四里保錦坊宋末嘗為縣治元末燬明初設税課局正德中廢東安

  鎮在新城縣東近富陽縣界通鑑唐尤啟三年錢鏐為杭州刺史遣東安都將杜稜等將兵討薛

  朗九域志新城縣有東安鎮縣志今縣東去富陽四十五里富陽嘗置東安郡故鏐以此名鎮

  嶺鎮在昌化縣西三十里舊志廵司在嶺上元末移於縣西南株柳村明移置於湛村仍

  口巡司後廢武林驛在府治東南四里明洪武七年置有驛丞今裁吳山驛

  在府城北武林門外明洪武九年置有驛丞本朝乾隆二十一年裁歸江漲務大使兼理 浙

  江驛在錢塘縣南十里龍山閘左明洪武中置驛丞 本朝乾隆二十一年裁歸城南務大使

  㑹江驛在富陽縣觀山東宋嘉定中建於通濟橋明洪武三年徙置以據閩廣江浙之

  㑹故名有驛丞今裁范村市在錢塘縣南瀕浙江為富陽及嚴衢通道留下市