Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/42

此页尚未校对


 祠在新城縣北二里祀宋縣令耿秉朱行人祠在錢塘縣九里松祀宋朱弁

 忠祠在錢塘縣學東明萬厯二年建祀建文時死事王叔英方孝孺程本立陳性善盧原質戴

 德彝龔泰卓敬盧迥劉璟鄭恕鄭華鄭公智林嘉猷十四人皆浙人 按是時浙人中死事諸臣尚

 有楊在向樸葉惠仲韓永士民有黄墀陳子方其隱遁而死者職官有梁田玉良玉良用中節士民

 不知姓氏者有台州樵夫樂山樵夫雲門僧若耶溪樵王山樵者俱於 本朝乾隆四十一年分别

   賜諡入祠忠肅祠即旌功祠在府城内祀明于謙 本朝乾隆十六年  勅

 賜丹心抗節扁額忠節祠在府城内按察司署内左偏祀明按察司王良同仁祠

 在仁和縣武林坊祀明都御史孫燧兵部尚書胡世安新建伯王守仁勲賢祠在錢塘縣

 正陽門外玉龍山祀明王守仁祠為南齊天真禪院廢址故初名天真精舍萬厯年閒賜名勲

 本朝乾隆十六年賜御書名世真才扁額 數 峯閣在錢塘縣孤舊廣化寺基祀